` ارائه لیست بیمه

جالب شهر

ارائه لیست بیمه

مهرداد قریب، در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، افزود: در صورت نپرداختن حق بیمه از سوی کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات حق بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی را که بر اساس آن حق بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است‌، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه قرار دهد ....

ارائه لیست بیمه

موضوع

ارائه لیست بیمه

ارائه لیست بیمه
امتیاز: 3.4 - 205 رای