` تصمیم سنای امریکا

جالب شهر

تصمیم سنای امریکا

جو بایدن:نامه سناتورها دون شان و وهن مجلس  سنای  آمریکا بوده است/تعهدات بین المللی  امریکا  بدون نیاز به تایید کنگره و با  تصمیم  رییس جمهور امضا شده استبایدن گفته است:" امضا کنندگان این نامه باید بدانند اکثریت قریب به اتفاق تعهدات بین المللی ما بدون نیاز به تایید کنگره و با تصمیم رییس جمهور و قوه مجریه امضا شده است ....

تصمیم سنای امریکا

موضوع

تصمیم سنای امریکا

تصمیم سنای امریکا
امتیاز: 5 - 915 رای