` دانش آموزان خلاق

جالب شهر

دانش آموزان خلاق

پرورش  دانش ‌ آموزان   خلاق  و پرسشگر با برگزاری رقابت پرسش مهراز برگزاری پرسش مهر را به فکر وا داشتن دانشآموزان و ارائه راهکار از سوی آنان دانست و گفت: از راهکارهایی که دانشآموزان ارائه می‌دهند می‌توان برای تصمیم گیری‌ها استفاده کرد ....

دانش آموزان خلاق

موضوع

دانش آموزان خلاق

دانش آموزان خلاق
امتیاز: 4 - 429 رای