` راه فروش کلیه

جالب شهر

راه فروش کلیه

هاشمی در پاسخ به این مسئله که ارتقای فرهنگ عمومی یک روزه نمی‌شود و زمان می‌برد بنابراین در حال حاضر این بیماران باید چه کنند؟ و پول سنگین خرید کلیه را چگونه تهیه کنند؟ خاطرنشان کرد: تصورم این است که شماها از ما هم ناامید‌تر هستید، نظر بنده این است که مسیر کنونی به نتیجه نمی‌رسد و خلاف این مسیر صحیح است، بنابراین کار اشتباه را ما نباید ترویج دهیم، براین اساس امیدواریم شماها کمک کنید، به خصوص اطرافیان این بیماران تشویق شوند تا کلیه اهدا کنند، زیرا تا چه زمانی باید بیمار دیالیز شود؟ و هر روز هم تعداد بیماران کلیوی در حال افزایش است ....

هاشمی در پاسخ به این مسئله که ارتقای فرهنگ عمومی یک روزه نمی‌شود و زمان می‌برد بنابراین در حال حاضر این بیماران باید چه کنند؟ و پول سنگین خرید کلیه را چگونه تهیه کنند؟ خاطرنشان کرد: تصورم این است که شماها از ما هم ناامید‌تر هستید، نظر بنده این است که مسیر کنونی به نتیجه نمی‌رسد و خلاف این مسیر صحیح است، بنابراین کار اشتباه را ما نباید ترویج دهیم، براین اساس امیدواریم شماها کمک کنید، به خصوص اطرافیان این بیماران تشویق شوند تا کلیه اهدا کنند، زیرا تا چه زمانی باید بیمار دیالیز شود؟ و هر روز هم تعداد بیماران کلیوی در حال افزایش است ....

راه فروش کلیه

موضوع

راه فروش کلیه

راه فروش کلیه
امتیاز: 4.2 - 360 رای