` زبان اشاره ایرانی

جالب شهر

زبان اشاره ایرانی

طراحی دستگاه پوشیدنی مترجم  زبان   اشاره  نابینایان توسط دانشمند  ایرانی  و همکارانشجعفری با همکاری سایر دانشمندان در ادامه تحقیقات خود موفق به ساخت نمونه آزمایشی این دستگاه شده که قادر است واژگان محاوره روزمره را با دقت ثبت و ترجمه کند ....

زبان اشاره ایرانی

موضوع

زبان اشاره ایرانی

زبان اشاره ایرانی
امتیاز: 4.9 - 527 رای