` شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

جالب شهر

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

بر این اساس بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل 60 سال سن و بیمه‌شدگان زن دارای حداقـل 55 سال سـن کـه حداقل 10 سـال حق بیـمه پرداخت کرده باشند و افرادی که به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 - و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، باشنـد می‌تواننـد درخواسـت بازنشستگی خود را ارایه کنند ....

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

موضوع

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی
امتیاز: 4.9 - 923 رای