` شگرد قاچاق سوخت

جالب شهر

شگرد قاچاق سوخت

گذشته از استفاده از کاروان‌های قاچاق سوخت بوسیله اتومبیل یا چارپایان در نقاط مرزی کشور که به خصوص در مرز های شرقی شایع است، راهکارهای کلان‌تری نیز برای خروج سوخت قاچاق توسط قاچاقچیان سازمان یافته وجود دارد ....

دیگر قاچاق سوخت که از جمله راهکارهای اصلی قاچاق محسوب می شود استفاده از سوخت ارسالی ....

کلان‌تری نیز برای خروج سوخت قاچاق توسط قاچاقچیان سازمان یافته وجود دارد ....

شگرد قاچاق سوخت

موضوع

شگرد قاچاق سوخت

شگرد قاچاق سوخت
امتیاز: 3.8 - 135 رای