` عماد افروغ پارک ملت

جالب شهر

عماد افروغ پارک ملت

دوپهلو گویی‌ های  عماد   افروغ  در  پارک   ملت !هم ندید چه برسد به بدر و خیبر! دو پهلو گویی عماد افروغ ما را به یاد چند پهلو گویی رئیس ....

دوپهلو گویی‌ های  عماد   افروغ  در  پارک   ملت !سازگار و متناظر با انقلاب اسلامی نیست ....

عماد افروغ پارک ملت

موضوع

عماد افروغ پارک ملت

عماد افروغ پارک ملت
امتیاز: 4.8 - 929 رای