` غار اصحاب کهف

جالب شهر

غار اصحاب کهف

 غار   اصحاب ‌  کهف  كجاست؟کاوش‌ در پى‌ اصحابکهف‌جايگاه‌ داستان‌ اصحابکهف‌ نزد مسلمانان‌ و وجود اين‌ باور که‌ هنوز مى‌توان‌ نشانى‌ از غار اصحابکهف‌ را بازجست‌، موجب‌ آن‌ شده‌ تا در طول‌ تاريخ‌ کاوش هايي براي دستيابي به غاري که اصحاف کهف در آن به خواب رفتند انجام شده و مکان هايي نيز در پي اين کاوش ها و يا بطور تصادفي مشخص و معرفي شده اند ....

 غار   اصحاب ‌  کهف  كجاست؟ /تصاویرکاوش‌ در پى‌ اصحابکهف‌جايگاه‌ داستان‌ اصحابکهف‌ نزد مسلمانان‌ و وجود اين‌ باور که‌ هنوز مى‌توان‌ نشانى‌ از غار اصحابکهف‌ را بازجست‌، موجب‌ آن‌ شده‌ تا در طول‌ تاريخ‌ کاوش هايي براي دستيابي به غاري که اصحاف کهف در آن به خواب رفتند انجام شده و مکان هايي نيز در پي اين کاوش ها و يا بطور تصادفي مشخص و معرفي شده اند ....

غار اصحاب کهف

موضوع

غار اصحاب کهف

غار اصحاب کهف
امتیاز: 3.4 - 262 رای