` غذاهای کالری منفی

جالب شهر

غذاهای کالری منفی

حال آنکه، اگر غذای مصرفی دارای 100 کالری بوده و بدن نیز برای هضم و جذب آن به صرف 150 کالری نیازمند باشد، در واقع به مانند این است که با خوردن این غذا بدن نه تنها کالری ای مصرف ننموده بلکه 50 کالری نیز سوزانده است ....

غذاهای کالری منفی

موضوع

غذاهای کالری منفی

غذاهای کالری منفی
امتیاز: 4.6 - 814 رای