` منابع خبری چیست

جالب شهر

منابع خبری چیست

باید توجه داشت که لزوم بازنگری در داشته های علوم انسانی، بدیهی است و بناچار هر نظام فکری ـ سیاسی باید بنا بر جهان بینی و ایدئولوژی خود آن را بنا نهد تا بتواند پایه های فرآیند رشد و پیشرفت خود را بر آن استوار ساخته و عملیاتی کند ....

منابع خبری چیست

موضوع

منابع خبری چیست

منابع خبری چیست
امتیاز: 4.3 - 286 رای