` نمودار کیفیت هوای تهران

جالب شهر

نمودار کیفیت هوای تهران

 کیفیت   هوای   تهران  در هفته گذشته چگونه بود؟ (+ نمودار )به شکل گیری پدیده گرد و غبار (چشمه گرد و خاک خارجی) شده است و همانطور که در نمودارهای کیفیت هوای هفته گذشته مشخص است، غلظت ذرات ....

نمودار کیفیت هوای تهران

موضوع

نمودار کیفیت هوای تهران

نمودار کیفیت هوای تهران
امتیاز: 3.9 - 56 رای