` پرداخت اقساط مهریه

جالب شهر

پرداخت اقساط مهریه

وقتی  اقساط   مهریه   پرداخت  نشودبرخی مردان تصور می کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی آید و اصطلاحا این دین «حال» می شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد ....

پرداخت اقساط مهریه

موضوع

پرداخت اقساط مهریه

پرداخت اقساط مهریه
امتیاز: 5 - 174 رای